لیست تعرفه های اینترنت

سرویس ها بر اساس مجوزهای سامانه طرح های تعرفه ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تگ آنها مشخص شده اند، می باشند.

مخصوص ADSL

سرعت: ۸مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۳۰۷۲ گیگابایت + ۵%
قیمت : ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روزه ۲۴۷۲+۶۰۰ گیگ ۸مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۳ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۱۳۵۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۷۵۰+۶۰۰ گیگ ۳ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۶۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۸مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۱۰۲۴ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روزه ۸۲۴+۲۰۰ گیگ ۸ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۵۱۲ کیلوبایت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۲ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۲ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۲۰۴۸ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۱۶۴۸+۴۰۰ گیگ ۱۶ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۳مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
 ۶۶گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۶۶ گیگابایت ۳مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۱۸۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۱۸۰ گیگ ۱۶ مگابیت سریال مجوز۵۲۰۵۹۴

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۶۱۴۴ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۴۹۴۴+۱۲۰۰ گیگ ۱۶ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۳۶۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۳۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۱۲۲۸۸ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۹۸۸۸+۲۴۰۰ گیگ ۱۶ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۳ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۲۶۴ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۲۶۴ گیگابایت ۳مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۳مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۵۴۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۳۴۰۸+۱۹۹۲ گیگ ۳ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۵۱۲کیلوبیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۲۴ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۲۴ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۷۲۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۷۲۰ گیگابایت ۱۶مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱۶ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۲۴۵۷۶ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۱۹۷۷۶+۴۸۰۰ گیگ ۱۶ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۳۶گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۳۶ گیگابایت ۱مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۸ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۱۲۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۱۲۰ گیگابایت ۸مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۸ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۲۴۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت :۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۱۲۰+۱۲۰ گیگ ۱ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۸ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۶۱۴۴ گیگابایت  + ۵%
قیمت :۴,۲۷۵,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز۴۹۴۴+۱۲۰۰ گیگ ۸ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۳مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۲۷۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۱۵۰۰+۱۲۰۰ گیگ ۳ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۸ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۴۸۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۴۸۰ گیگابایت ۸مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۸ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۱۲۲۸۸ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۹۸۸۸+۲۴۰۰ گیگ ۸ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۳۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۳۰ گیگابایت ۴مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۶۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۴۰۰+۲۰۰ گیگ ۴ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۹۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۹۰ گیگابایت ۴مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۱۸۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۱۲۰۰+۶۰۰ گیگ ۴ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۱۸۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۱۸۰ گیگابایت ۴مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۳۶۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۲۴۰۰+۱۲۰۰ گیگ ۴ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۲مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۶۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۴۰۸+۱۹۲ گیگ ۲ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۳۶۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۳۶۰ گیگابایت ۴مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۴ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۷۲۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۴۸۰۰+۲۴۰۰ گیگ ۴ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۳ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۲۲ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۲۲ گیگابایت ۳مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۳ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۴۵۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۲۵۰+۲۰۰ گیگ ۳ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۳ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۱۳۲ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۹۹۵,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۱۳۲ گیگابایت ۳مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۲ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۱۶ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۱۶ گیگابایت ۲مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۲ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۵۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳۷۵,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۳۴+۱۶ گیگ ۲ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۲ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۱۵۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۹۲+۵۸ گیگ ۲ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۲ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۹۶ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۴۲۵,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۹۶ گیگابایت ۲مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۲ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۳۰۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۲۰۴+۹۶ گیگ ۲ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۲ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۱۹۲ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۱۹۲ گیگابایت ۲مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۱۲ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۱۲ گیگابایت ۱مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۴۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰روز ۲۰+۲۰ گیگ ۱ مگابیت سریال مجوز۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۸ مگابیت مدت زمان: ۳۰ روز
ترافیک:
۴۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰ روز ۴۰ گیگابایت ۸مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۱۲۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۶۰+۶۰گیگ ۱ مگابیت سریال مجوز۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۷۲ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۷۲ گیگابایت ۱مگابیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۲۴۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۲۴۰ گیگابایت ۸مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۱۴۴ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۱۴۴ گیگابایت ۱مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۱ مگابیت مدت زمان: ۳۶۵ روز
ترافیک:
۴۸۰ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ۳۶۵ روز ۲۴۰+۲۴۰ گیگ ۱ مگابیت سریال مجوز ۵۱۸۵۴۳

مخصوص ADSL

سرعت: ۵۱۲ کیلوبیت مدت زمان: ۹۰ روز
ترافیک:
۶ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۳۷۵,۰۰۰ ریال ۹۰ روز ۶ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲

مخصوص ADSL

سرعت: ۵۱۲ کیلوبیت مدت زمان: ۱۸۰ روز
ترافیک:
۱۲ گیگابایت  + ۵%
قیمت : ۷۱۲,۵۰۰ ریال ۱۸۰ روز ۱۲ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت سریال مجوز۵۱۸۶۰۲