//

تعرفه سرویس ها

سرویس های دیدی پلاس ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527071

نام بستهسرعت مگابیتمدت (روز)حجم بین الملل (گیگ)حجم داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۳۶۵ روز۲۳۶۵۶۰۰۱۲۰۰۱,۰۹۸,۸۰۰
دیدی پلاس۲ مگابیت ۱۸۰ روز۲۱۸۰۳۰۰۶۰۰۵۷۲,۱۸۰
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۹۰ روز۲۹۰۱۵۰۳۰۰۲۸۵,۴۲۰
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۳۰ روز۲۳۰۵۰۱۰۰۹۵,۱۴۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۶۵ روز۳۳۶۵۵۴۰۰۱۰۸۰۰۱,۳۷۴,۸۴۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۱۸۰ روز۳۱۸۰۲۷۰۰۵۴۰۰۷۱۱,۵۴۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۹۰ روز۳۹۰۱۳۵۰۲۷۰۰۳۸۱,۹۰۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۰ روز۳۳۰۴۵۰۹۰۰۱۲۷,۳۰۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۶۵ روز۴۳۶۵۷۲۰۰۱۴۴۰۰۱,۵۲۷,۶۰۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۱۸۰ روز۴۱۸۰۳۶۰۰۷۲۰۰۸۶۹,۶۶۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۹۰ روز۴۹۰۱۸۰۰۳۲۰۰۴۵۸,۲۸۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۰ روز۴۳۰۶۰۰۱۲۰۰۱۵۲,۶۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۶۵ روز۸۳۶۵۱۲۲۸۸۲۴۵۷۶۱,۸۸۹,۰۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۱۸۰ روز۸۱۸۰۶۱۴۴۱۲۲۸۸۱,۰۶۶,۰۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۹۰ روز۸۹۰۳۰۷۲۶۱۴۴۶۰۰,۰۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۰ روز۸۳۰۱۰۲۴۲۰۴۸۲۰۰,۰۰۰
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۶۵ روز۱۶۳۶۵۲۴۵۷۶۴۹۱۵۲۲,۹۵۰,۹۴۸
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۱۸۰ روز۱۶۱۸۰۱۲۲۸۸۲۴۵۷۶۱,۶۴۸,۲۰۰
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۹۰ روز۱۶۹۰۶۱۴۴۱۲۲۸۸۹۱۶,۵۶۰
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۰ روز۱۶۳۰۲۰۴۸۴۰۹۶۳۰۵,۵۲۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های برنزی ADSL

سرویس های برنزی ADSL شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527076

نام بستهسرعت (مگابیت)مدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
برنزی ۳۰ روز 30 گیگابایت ۱۶مگابیت۱۶۳۰۳۰۶۰۱۰۷,۲۰۰
برنزی ۳۰ روز 20 گیگابایت ۸مگابیت۸۳۰۲۰۴۰۶۷,۰۰۰
برنزی ۳۰ روز 15 گیگابایت ۴مگابیت۴۳۰۱۵۳۰۵۳,۶۰۰
برنزی ۳۰ روز 11 گیگابایت ۳مگابیت۳۳۰۱۱۲۲۴۶,۹۰۰
برنزی ۳۰ روز 8 گیگابایت ۲مگابیت۲۳۰۸۱۶۳۳,۵۰۰
برنزی ۹۰ روز 90 گیگابایت 16 مگابیت ۱۶۹۰۹۰۱۸۰۳۲۱,۶۰۰
برنزی ۹۰ روز 60 گیگابایت ۸مگابیت۸۹۰۶۰۱۲۰۲۰۱,۰۰۰
برنزی ۹۰ روز 45 گیگابایت ۴مگابیت۴۹۰۴۵۹۰۱۶۰,۸۰۰
برنزی ۹۰ روز 33 گیگابایت ۳مگابیت۳۹۰۳۳۶۶۱۴۰,۷۰۰
برنزی ۹۰ روز 24 گیگابایت ۲مگابیت۲۹۰۲۴۴۸۱۰۰,۵۰۰
برنزی۱۸۰ روز 180 گیگابایت ۱۶مگابیت۱۶۱۸۰۱۸۰۳۶۰۶۱۱,۰۴۰
برنزی ۱۸۰ روز 120 گیگابایت ۸مگابیت۸۱۸۰۱۲۰۲۴۰۳۸۱,۹۰۰
برنزی ۱۸۰ روز 90 گیگابایت ۴مگابیت۴۱۸۰۹۰۱۸۰۳۰۵,۵۲۰
برنزی ۱۸۰ روز 66 گیگابایت ۳مگابیت۳۱۸۰۶۶۱۳۲۲۶۷,۳۳۰
برنزی ۱۸۰ روز 48 گیگابایت ۲مگابیت۲۱۸۰۴۸۹۶۱۹۰,۹۵۰
برنزی ۳۶۵ روز 360 گیگابایت ۱۶مگابیت۱۶۳۶۵۳۶۰۷۲۰۱,۱۵۷,۷۶۰
برنزی ۳۶۵ روز 240 گیگابایت ۸مگابیت۸۳۶۵۲۴۰۴۸۰۷۲۳,۶۰۰
برنزی ۳۶۵ روز 180 گیگابایت ۴مگابیت۴۳۶۵۱۸۰۳۶۰۵۷۸,۸۸۰
برنزی ۳۶۵ روز 132 گیگابایت ۳مگابیت۳۳۶۵۱۳۲۲۶۵۵۰۶,۵۲۰
برنزی۳۶۵ روز 96 گیگابایت ۲مگابیت۲۳۶۵۹۶۱۹۲۳۶۱,۸۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های ویژه ثبت نام ADSL

سرویس های ویژه ثبت نام ADSL شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517921

نام بستهسرعت (مگابیت)مدت استفاده از بسته (ماه)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
ویژه ثبت نام 365روز ٢۵٠٨ گیگابایت ۸مگابیت
836525085016611,330

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ترافیک مخصوص ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527077

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک اضافه ۱ گیگابایت2,680
ترافیک اضافه ۵ گیگابایت13,400
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت26,800
ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت53,600
ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت120,600
ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت227,800
ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت388,600
ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت2,010,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های دیدی WIFI 

سرویس های دیدی WIFI شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 520952

نام بستهمدت (روز) ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 40 گیگ 30 روز 30408096,400
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 200 گیگ 30 روز 30200400336,400
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 81 گیگ 90 روز 9081162198,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 90 روز 90150300303,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 300 گیگ 90 روز 90300600528,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 180 روز 180150300366,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 450 گیگ 180 روز 180450900750,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 702 گیگ 180 روز 18070214041,099,800
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 108 گیگ 365 روز 365108216429,360
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 408 گیگ 365 روز 365408816876,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 1200 گیگ 365 روز 365120024001,776,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ترافیک مخصوص وایرلس

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517874 و 525904

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک ذخیره ۱ گیگابایت3,000
ترافیک ذخیره ۲ گیگابایت6,000
ترافیک ذخیره ۳ گیگابایت9,000
ترافیک ذخیره ۴ گیگابایت11,200
ترافیک ذخیره ۵ گیگابایت13,400
ترافیک ذخیره ۱۰ گیگابایت24,400
ترافیک ذخیره ۲۰ گیگابایت42,400
ترافیک ذخیره ۵۰ گیگابایت90,400
ترافیک ذخیره ۱۰۰ گیگابایت165,400
ترافیک ذخیره ۲۰۰ گیگابایت301,834
ترافیک ذخیره ۱۰۲۴ گیگابایت1,500,000
ترافیک ذخیره 150 گیگابایت240,400
ترافیک ذخیره 250 گیگابایت390,400
ترافیک ذخیره 300 گیگابایت465,400
ترافیک ذخیره 350 گیگابایت540,400
ترافیک ذخیره 400 گیگابایت615,400
ترافیک ذخیره 450 گیگابایت690,400
ترافیک ذخیره 500 گیگابایت765,400
ترافیک ذخیره 550 گیگابایت840,400
ترافیک ذخیره 600 گیگابایت915,400
ترافیک ذخیره 650 گیگابایت990,400
ترافیک ذخیره 700 گیگابایت1,065,400
ترافیک ذخیره 750 گیگابایت1,140,400
ترافیک ذخیره 800 گیگابایت1,215,400
ترافیک ذخیره 850 گیگابایت1,290,400
ترافیک ذخیره 900 گیگابایت1,365,400
ترافیک ذخیره 950 گیگابایت1,440,400

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های TD-LTE

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527078

نام بستهمدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
سرویس 1 ماه -10 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت۳۰۱۰۲۰۲۹,۰۰۰
سرویس 1 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۰۱۲۰۲۴۰۲۴۰,۰۰۰
سرویس 1 ماه -260 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۰۲۶۰۵۲۰۴۵۰,۰۰۰
سرویس 1 ماه -520 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۰۵۲۰۱۰۴۰۶۰۰,۰۰۰
سرویس 3 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۹۰۱۲۰۲۴۰۲۴۶,۰۰۰
سرویس 6 ماه -240 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۱۸۰۲۴۰۴۸۰۴۹۲,۰۰۰
سرویس6 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۱۸۰۱۲۰۰۲۴۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰
سرویس 12 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۶۵۱۲۰۰۲۴۰۰۲,۲۰۸,۰۰۰
سرویس12 ماه -400 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۶۵۴۰۰۸۰۰۷۵۰,۰۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ترافیک مخصوص TD-LTE

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527078

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک اضافه 3 گیگ TD-LTE ۱۰,۵۰۰
ترافیک اضافه 5 گیگ TD-LTE ۱۶,۵۰۰
ترافیک اضافه 10 گیگ TD-LTE ۳۰۰۰۰
ترافیک اضافه 50 گیگ TD-LTE ۱,۳۵۰,۰۰۰
ترافیک اضافه 100 گیگ TD-LTE ۲۲۰,۰۰۰
ترافیک اضافه 500 گیگ TD-LTE ۱,۱۰۰,۰۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویسهای WIFI ویژه تهران

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 525391

نام بستهمدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
سرویس 600گیگ - 90روزه با سرعت 16384( ویژه تهران)906001200978,399
سرویس 1200 گیگ- 180 روزه با سرعت 16384( ویژه تهران )180120024001,941,399
سرویس 2400گیگ- 365 روزه با سرعت 16384(ویژه تهران)365240048003,867,399

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  • 9 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
  • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
  • منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
  • مطابق با مصوبه ۲۵۱ مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود. .
  • مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۲۳ تعرفه دایرکردن(رانژه) و تخلیه(درانژه) خطوط مشترکین ADSL جمعا به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰.۰۰۰ تومان)  می باشد.